Перейти до головного контенту

Підписати текстові дані (Хмара)

URI: /api/v2/cloud-sign

Метод використовується для підпису текстових даних в хмарі.

Запит виконується методом POST у json форматі.

⚠️ Запит повинен містити заголовок Accept: application/json

Параметри запиту

Ім'яТипОбов'язковийОпис
drfostringТакРеєстраційний номер облікової картки платника податків
datastringТакBase64 контент для підпису
passwordnumberТакПароль ключа
serialbooleanТакСерійний номер ключа
edrpouarrayТакКод ЄДРПОУ

Параметри відповіді

Ім'яТипОпис
signedstringПідписаний рядок base64
signerobjectМістить всю інформацію, яка наявна в сертифікаті
signer.isFilledbooleanВідмітка про заповненість сертифіката
signer.versionnumberВерсія структури з сертифікатом
signer.issuerstringРеквізити ЦСК, що видав сертифікат
signer.issuerCNstringІм’я ЦСК, що видав сертифікат
signer.serialstringСерійний номер сертифіката
signer.subjectstringРеквізити власника сертифіката
signer.subjCNstringІм’я власника сертифіката
signer.subjOrgstringОрганізація до якої належить власник сертифіката
signer.subjOrgUnitstringПідрозділ організації до якої належить власник сертифіката
signer.subjTitlestringПосада власника сертифіката
signer.subjStatestringНазва області до якої належить власник сертифіката
signer.subjLocalitystringНазва населеного пункту до якого належить власник сертифіката
signer.subjFullNamestringПовне ім’я власника сертифіката
signer.subjAddressstringАдреса власника сертифіката
signer.subjPhonestringНомер телефона власника сертифіката
signer.subjEMailstringE-mail власника сертифіката
signer.subjDNSstringDNS-ім`я технічного засобу
signer.subjEDRPOUCodestringКод ЕДРПОУ власника сертифіката
signer.subjDRFOCodestringКод ДРФО власника сертифіката
signer.subjNBUCodestringІдентифікатор НБУ власника сертифіката
signer.subjSPFMCodestringІдентифікатор СПФМ власника сертифіката
signer.subjOCodestringКод організації власника сертифіката
signer.subjOUCodestringКод підрозділу власника сертифіката
signer.subjUserCodestringКод користувача власника сертифіката
signer.certBeginTimestringЧас введення сертифіката в дію в форматі MM.DD.YYYY HH:ii:ss
signer.certEndTimestringЧас закінчення дії сертифіката в форматі MM.DD.YYYY HH:ii:ss
signer.isPrivKeyTimesAvailbooleanОзнака наявності строку дії особистого ключа
signer.privKeyBeginTimestringЧас введення в дію особистого ключа в форматі MM.DD.YYYY HH:ii:ss
signer.privKeyEndTimestringЧас виведення з дії особистого ключа в форматі MM.DD.YYYY HH:ii:ss
signer.publicKeyBitsnumberДовжина відкритого ключа в бітах
signer.publicKeystringВідкритий ключ у вигляді строки
signer.publicKeyIDstringІдентифікатор відкритого ключа у вигляді строки
signer.issuerPublicKeyIDstringІдентифікатор відкритого ключа ЦСК у вигляді строки
signer.keyUsagestringВикористання ключів у вигляді строки
signer.extKeyUsagesstringУточнене призначення ключів
signer.policiesstringПравила сертифікації
signer.crlDistribPoint1stringТочка доступу до повних СВС
signer.crlDistribPoint2stringТочка доступу до часткових СВС
signer.isPowerCertbooleanОзнака того, що сертифікат посилений
signer.isSubjTypeAvailbooleanОзнака наявності типу власника сертифіката
signer.isSubjCAbooleanОзнака того, що власник сертифікату ЦСК
signer.chainLengthbooleanОбмеження на довжину ланцюжка сертифікатів
signer.UPNstringUPN-ім`я власника сертифіката
signer.publicKeyTypenumberТип відкритого ключа
signer.keyUsageTypenumberТип використання ключів
signer.RSAModulstringМодуль RSA у вигляді строки
signer.RSAExponentstringЕкспонента RSA у вигляді строки
signer.OCSPAccessInfostringТочка доступу до OCSP-сервера
signer.issuerAccessInfostringТочка доступу до сертифікатів
signer.TSPAccessInfostringТочка доступу до TSP-сервера
signer.isLimitValueAvailablebooleanПризнак наявності обмеження на транзакцію
signer.limitValuenumberМаксимальне обмеження на транзакцію
signer.limitValueCurrencystringВалюта максимального обмеження на транзакцію
signer.subjTypenumberТип власника сертифіката
signer.subjSubTypenumberПідтип власника сертифіката
signer.subjUNZRstringНомер УНЗР власника сертифіката
signer.subjCountrystringКод країни власника сертифіката
signer.fingerprintstringВідбиток сертифіката
signer.isQSCDbooleanОзнака генерації ключа на захищений носій
signer.subjUserIDstringІдентифікатор власника сертифіката

Приклад успішної відповіді

200 OK

Відповідь: /api/v2/cloud-sign
{
"signed": "MII9FQYJKoZIhvcNAQcCoII9BjCCPQICAQExDjAMBgoqhiQCAQEBAQIBMBsGCSqGSIb3DQEHA
aAOBAx7InRlc3QiOjEyM32gggYpMIIGJTCCBaGgAwIBAgICJnAwDQYLKoYkAgEBAQEDAQEwgbgxCzAJBgNVB
AYTAlVBMREwDwYDVQQHDAjQmtC40ZfQsjEcMBoGA1UECgwT0KLQntCSICLQhtC70LDQudGEIjETMBEGA1UEC
wwK0JrQndCV0JTQnzEvMC0GA1UEAwwm0JrQndCV0JTQnyAiZVNpZ24iINCi0J7QkiAi0IbQu9Cw0LnRhCIxF
zAVBgNVBGEMDk5UUlVBLTM2MDQ5MDE0MRkwFwYDVQQFExBVQS0zNjA0OTAxNC0yMTAxMB4XDTIxMTExMTEyM
DAwMFoXDTIyMTExMTEyMDAwMFowgecxPzA9BgNVBAMMNtCi0LXRgdGC0L7QstC40Lkg0JrQvtGA0LjRgdGC0
***
+AEaYwQgYDVR0fBDswOTA3oDWgM4YxaHR0cDovL2N6by5nb3YudWEvZG93bmxvYWQvY3Jscy9DWk8tMjAyMC
1GdWxsLmNybDBDBgNVHS4EPDA6MDigNqA0hjJodHRwOi8vY3pvLmdvdi51YS9kb3dubG9hZC9jcmxzL0NaTy
0yMDIwLURlbHRhLmNybDA8BggrBgEFBQcBAQQwMC4wLAYIKwYBBQUHMAGGIGh0dHA6Ly9jem8uZ292LnVhL3
NlcnZpY2VzL29jc3AvMA0GCyqGJAIBAQEBAwEBA28ABGz+rwTR4VUnSpKOrEXTGMG8Jffd2sPCOQQ7hddBek
xb/ElfIegkqillJUpM/WJW44+9+n5SPBMyXu+rsXdPFSSAVRL6syDCzzSJRU9ND0XbJdrP0GyrmmB5smGea=",
"signer": {
"isFilled": true,
"version": 8,
"issuer": "O=ТОВ \"Ілайф\";OU=КНЕДП;CN=КНЕДП \"eSign\" ТОВ \"Ілайф\";Serial=
UA-36049014-2101;C=UA;L=Київ;OI=NTRUA-36049014",
"issuerCN": "КНЕДП \"eSign\" ТОВ \"Ілайф\"",
"serial": "2670",
"subject": "O=ТОВ \"Ілайф\";CN=Тестовий Користувач Петрович;SN=Тестовий;
GivenName=Користувач ЮО;Serial=24470;C=UA;L=Київ;OI=NTRUA-36049014",
"subjCN": "Тестовий Користувач Петрович",
"subjOrg": "ТОВ \"Ілайф\"",
"subjOrgUnit": "",
"subjTitle": "",
"subjState": "",
"subjLocality": "Київ",
"subjFullName": "Тестовий Користувач ЮО",
"subjAddress": "",
"subjPhone": "",
"subjEMail": "",
"subjDNS": "",
"subjEDRPOUCode": "36049014",
"subjDRFOCode": "1111111122",
"subjNBUCode": "",
"subjSPFMCode": "",
"subjOCode": "",
"subjOUCode": "",
"subjUserCode": "",
"certBeginTime": "11.11.2021 14:00:00",
"certEndTime": "11.11.2022 14:00:00",
"isPrivKeyTimesAvail": false,
"privKeyBeginTime": "11.11.2021 14:00:00",
"privKeyEndTime": "11.11.2022 14:00:00",
"publicKeyBits": 432,
"publicKey": "41 CD FE 65 03 11 E8 7D 25 6E 90 42 19 0B DB A4 D5 D2 7E E9 42 50 B4 E9 5B
71 A2 05 08 43 A6 3D D5 20 14 7E 71 DC C0 5F B8 0B AC C0 2F 6A C2 28 4F F9 0E 8A 78 7F ",
"publicKeyID": "2D FC 0A 4E 85 BD 40 01 31 E1 0E AC 49 68 5E 1B 9F C5 67 90 5D B7 EF C1
B0 3A F2 30 87 D1 76 7B ",
"issuerPublicKeyID": "AD A1 5D 4F 98 29 26 0A E5 72 33 84 D9 54 DA 89 F3 D5 CD 78 3C 3B
F9 22 19 DA 25 D5 2B E5 11 40 ",
"keyUsage": "ЕЦП, Неспростовність",
"extKeyUsages": "ЗНКІ криптомодуль ІІТ Гряда-301",
"policies": "Правила посиленої сертифікації",
"crlDistribPoint1": "http://ca.e-life.com.ua/esign/crls/CA-eSign-2021-base.crl",
"crlDistribPoint2": "http://ca.e-life.com.ua/esign/crls/CA-eSign-2021-delta.crl",
"isPowerCert": true,
"isSubjTypeAvail": true,
"isSubjCA": false,
"chainLength": false,
"UPN": "",
"publicKeyType": 1,
"keyUsageType": 3,
"RSAModul": "",
"RSAExponent": "",
"OCSPAccessInfo": "http://ocsp.e-life.com.ua/",
"issuerAccessInfo": "http://ca.e-life.com.ua/esign/roots/CA-eSign-2021.cer",
"TSPAccessInfo": "http://tsp.e-life.com.ua/",
"isLimitValueAvailable": false,
"limitValue": 0,
"limitValueCurrency": "",
"subjType": 4,
"subjSubType": 0,
"subjUNZR": "",
"subjCountry": "UA",
"fingerprint": "",
"isQSCD": true,
}
}